DMAIC-projekti: Hinnoitteluprosessin parantaminen

Lähtötilanne (Define)

Asiakas on asuntojen pitkäaikaisvuokraustoimintaa harjoittava yritys. Projektissa tarkasteltiin vuokraustapahtumien kannattavuutta ja kartoitettiin, miten niiden arvontuotantoa voisi parantaa lean tai six sigma työvälineillä. Valituksi prosessiksi tuli hinnoitteluprosessi ja sen systematisointi sekä tilastollinen tarkastelu. Aikaisemmin se on koettu haastavaksi, koska se vaatii paljon subjektiivista arvottamista ja monen eri tekijän, kuten asunnon, asiakkaan, päivähinnan, kokonaishinnan, ajankohdan, sekä käyttöasteen yhteensovittamista.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Datasta oli mahdollista tunnistaa, mistä tekijöistä kannattavuus muodostui. Hypoteesitestauksissa selvisi että ei-toivottuja yhdistelmiä asunnoista, vuokra-ajasta sekä hinnasta syntyi helposti epähuomiossa ja vaihtelu kannattavuudessa eri tapahtumien välillä oli suurta. Myös eri tekijöiden vaikutus lopulta kannattavuuteen selkiytyi.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Pääjuurisyynä ei niinkään ollut yksittäinen tekijä, vaan ne yhdistelmät keskeisimmistä tekijöistä, joiden välttäminen tulisi tehdä riittävän helpoksi – ja samanlaiseksi uudistetun hinnoitteluprosessin myötä. Hypoteesitestaus, graafinen analyysi sekä regressioanalyysit olivat käyttökelpoisimpia näyttämään toteen, miten eri kannattavuuden vuokraustapahtumien tekijäyhdistelmät toimivat. Tämän pohjalta määriteltiin kontrolliraja pohjahinnalle liiketoiminnallisen tavoitteen kautta, jonka jälkeen analysoitiin kaikki ne tekijät, jotka olivat vaikuttaneet kontrollirajan alittaviin vuokraustapahtumiin.

Parannus toteutettiin uutena hinnoittelutyövälineenä exceliin, joka samanaikaisesti ohjeistaa eri tekijöiden riippuvuussuhteita toisistaan sekä simuloi haluttua päivätuottoa.

Tulokset (Control)

Toteutetun muutoksen jälkeen valitussa kohdesegmentissä nostettiin päiväkohtaista tuottoa 18.4% sekä onnistuttiin pienentämään keskihajontaa 39%. Hankkeen kautta saatu arvo on vuositasolla n. 75k€.

Huomioitavaa on, että menetelmänä kontrollirajan alittavien vuokraustapahtumien eliminointi osoittautui suureksi tekijäksi päivätuoton keskiarvon nousuun ja on liiketoiminnallisesti turvallinen tapa kohdistaa parannustoimenpide ilman mahdollisia käyttöasteeseen kohdistuvia muutoksia.

Henkilöstö on ollut erityisen tyytyväinen hankkeen työvälineeseen, koska se poistaa pelon tehdä subjektiivisia huonoja valintoja hinnoittelussa sekä tuo nopean tavan vertailla kahta eri tarjousta silloinkin, kun niiden parametrit ovat merkittävästi erilaiset.

Poikkeavien tapahtumien seurantaa toteutetaan koko hinnoittelutiimin toimesta viikoittaisessa ilmoitustaulun ääressä tapahtuvalla palaverilla. Tässä kirjataan ylös ne tekijät ja tunnisteet joissa päädytty tekemään hinnoittelutyökalun suosituksesta eroava vuokraustapahtuma.

Tämä projekti oli Black Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Black Belt -sertifikaatin.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten tehostaa prosesseja Lean Six Sigman avulla, ja hankkimaan sertifikaatin, tutustu eri vaihtoehtoihin linkissä : Lean Six Sigma -koulutukset.