DMAIC-projekti: Pintakäsiteltävien ST-tuotteiden tuottavuuden parantaminen

Lähtötilanne (Define)

Projektin lähtötilanteessa yrityksen pintakäsiteltävien tuotteiden läpimenoaika vaihteli pintakäsittelyprosessissa. Yrityksen tuotevalikoima on laaja, minkä vuoksi tarkasteluun rajattiin tuote, jolla on riittävän volyymi ja tuotto. Projektin tavoitteeksi asetettiin pintakäsiteltävien ST-tuotteiden läpimenon (juoksumetri eli jm / h) parantaminen pintakäsittelyprosessissa.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Prosessin suorituskyvyn analysointi tehtiin 6 kk ajanjaksolta. Prosessin todettiin olevan stabiili, keskiarvo 496 jm/h, mutta vaihtelu oli suurta 180,6 jm/h. Tuotantoeristä jäi tavoitearvon alapuolelle 50,67 %. Suorituskyvyn määrittäminen selkeytti tilastollisen tavoitteen asettamista:

  • Hajonnan tiputtaminen 100 jm/h -> prosessin parempi hallittavuus
  • 70 % yli tavoitearvon 500 jm/h -> prosessin parempi tuotto

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Yksityiskohtainen prosessikuvaus ja työntekijöiden kanssa pidetyt työpajat auttoivat tunnistamaan läpimenoaikaan vaikuttavia syitä. Pääsyiden määrittämisessä käytettiin hypoteesitestausta, jossa todettiin pintakäsittelyllä, ponttauksella ja sormijatkoksella olevan vaikutus tuotekohtaiseen läpimenoajan keskiarvoon ja ponttauksella lisäksi läpimenoajan hajontaan. Kehittämistoimenpiteiksi tavoitteen saavuttamiseksi valittiin:

  • Sormijatkosten laadun parantaminen sormijatkoslinjan laaduntarkkailun kehittämisellä
  • Ponttauksen aiheuttamien häiriöiden vähentäminen pintakäsittelylinjalla teknisen ratkaisun avulla

Sormijatkoslinjalla tehdyn seurantajakson analysoinnilla todettiin, että laatuvirheet voitiin jakaa kolmeen tekijään. Ero syiden määrässä ei kuitenkaan ollut suuri. Sormijatkoslinjalla aloitettiin säännöllinen sormijatkoksen laatutarkistus ja laatuongelmien määrää aloitettiin seuraamaan virhetyypeittäin laatukortilla. Työntekijöille järjestettiin yhteinen koulutustilaisuus laatukorttien käytöstä. Laatutauluun kokonaisvirhemäärän muutoksen kuvaajaksi otettiin käyttöön P-kortti. Toimenpideohjeistus laadittiin häiriötilanteita varten. Ponttauskoneen valosilmään asennettiin valosilmän pölynpuhallus.

Tulokset (Control)

Tehdyllä toimenpiteillä, laatukortin käyttöönotolla sormijatkoslinjalla sekä pölynpuhalluksen lisäämisellä päätyponttaukseen, oli selkeä vaikutus ST- tuotteiden läpimenoaikaan pintakäsittelyprosessissa.

  • Keskimääräiset juoksumetrit 450 jm/h -> 579 jm/h
  • Tavoitearvon yläpuolella 49,33 % -> 86,33 %

Projektin aikana jatkuvan kehittämisen osaamista siirrettiin yrityksen laatuvastaavalle. Yritykselle laadittiin ohje, joka perustui tähän suoritettuun projektiin. Ohjeistuksen tarkoitus on, että laatuvastaava pystyy jatkokehittämään nykyistä projektia sekä peilaaman sen kehitystyötä yrityksen muihin prosessivaiheisiin.

Tämä projekti oli Black Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Black Belt -sertifikaatin.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Belt Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Black Belt-koulutus.