DMAIC-projekti: Roskien vähentäminen maalatuissa tuotteissa

Lähtötilanne (Define)

Projektin lähtötilanteessa puumateriaalin pintakäsittelyprosessissa esiintyi virheitä, joita seurattiin kappaleiden valmistuttua. Koska laatuvirheisiin voitiin reagoida vasta, kun tuotteet olivat valmiita, haluttiin niiden synty estää jo maalausprosessin alkuvaiheessa.
Yrityksessä kerätyn datan perusteella suurin virheluokka oli roskat maalipinnassa. Projektin tavoitteena oli vähentää roskien määrää maalatuissa kappaleissa. Jotta tähän pystyttäisiin, tuli selvittää roskaantumisen juurisyyt. Roskaantumisen hallinnan kannalta projektissa tuli selvittää mitä tekijöitä prosessissa tulisi seurata ja säätää, jotta roskien aiheuttamista laatuvirheiltä voitaisiin välttyä.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Projektin alussa roskien takia virheellisiä kappaleita oli 3,66 % maalatuista ovista. Prosessi oli kyllä stabiili, mutta vaihtelua oli reilusti (3,0) ja 62,5 % prosessista ei vastannut asiakastoivetta. Datan perusteella tavoitteena oli sekä pienentää keskiarvoa (roskien määrää) että vähentää vaihtelua.
Projektin tavoitteeksi asetettiin roskien takia hylättyjen kappaleiden määräksi alle 2 % per maalauskierros.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Roskien syntymiselle todettiin olevan kolme pääsyytä:

  1. Hionnassa kappaleeseen jäävä pöly
  2. Maalin seassa kappaleeseen tuleva pöly
  3. Linjan rakenteista ja/tai ympäröivästä tilasta tuleva pöly

Pääsyiden todennäköisyyttä tutkittiin seurannan ja havainnoinnin avulla. Lisäksi toteutettiin monimuuttujakoe. Tehtyjen toimenpiteiden perusteella todettiin:

  1. Hionnassa kappaleen pintaan jäävä pöly: hypoteesitestien perusteella todettiin pohjamateriaalin vaikutus pölyn tarttumiseen (staattinen sähkö)
  2. Maalin seassa kappaleeseen tuleva pöly: ruiskutusprosessin muuttujien ja roskien välillä ei löydetty syy-seuraussuhteita hypoteesitesteillä eikä monimuuttujakokeella
  3. Linjan rakenteista ja/tai ympäröivästä tilasta tuleva pöly: prosessin havainnoinnissa todettiin pölyä irtoavan linjan rakenteista ruiskutuksen jälkeen

Tehtyjen toimenpiteiden perusteella päädyttiin parantamaan pölyn hallintaa työtapoja yhtenäistämällä ja siivouksen/kunnossapidon ohjeistuksella.

Tulokset (Control)

Uuden ohjeistuksen käyttöönoton jälkeen toteutettiin uusi seuranta. Seurantadatan perusteella roskien takia hylättyjen kappaleiden määrä oli muutosten jälkeen 0,4 % /maalauskierros (vaihtelu 0,75).
Projektissa onnistuttiin vähentämään roskien määrää maalatuissa kappaleissa kunnossapidon menetelmin, mutta roskaantumisen hallinnan kannalta projektissa ei pystytty selvittämään ruiskutusprosessin säätöjen ja roskaantumisen korrelaatiota.
Projektin aikana prosessissa tapahtui useita muutoksia. Jatkuvan parantamisen kannalta koko prosessi, myös ympäristötekijät, tulee vakioida, jotta prosessisäätöjen korrelaatiota virheisiin voitaisiin tutkia.

Tämä projekti oli Black Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Black Belt -sertifikaatin.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Belt Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Black Belt-koulutus.