engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Mitä Lean ja Six Sigma tarkoittaa?

Lean, Lean Six Sigma (LSS) ja Design for Six Sigma (DFSS)

Lean ja Six Sigma ovat yritysprosessien parannusmenetelmiä, joiden avulla organisaatio voi parantaa prosessejaan systemaattisesti, objektiivisesti ja tehokkaasti. Tuloksena on jatkuvan parantamisen kulttuuri, jossa yrityksen tulokset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys paranevat prosesseja tehostamalla. Lean ja Six Sigma auttavat yleisesti katsottuna aina, kun jotain halutaan parantaa, esim. tilanteissa joissa:

 • Asiakastyytyväisyys on alhainen (huono laatu, pitkät toimitusajat jne.)
 • Kustannustaso on korkea
 • Aikaisemmat parannustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä
 • Organisaation taidot prosessien parantamiseen ovat riittämättömät
 • Työtyytyväisyys on alhainen

Lean: Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy lähinnä tuottamattoman toiminnon (hukan) poistamiseen. Tavoitteena on tuottaa ja toimittaa oikea määrä, oikeaa tuotetta tai palvelua oikean laatuisena ja luoda yrityksessä samalla jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Six Sigma: Six Sigma on yritysprosessien parannusmenetelmä, joka vähentää vaihtelua (hajontaa) datan perusteella. Six Sigmassa on myös systemaattinen projektimalli ja paljon työkaluja vaativiin parannusprojekteihin. 

Lean Six Sigma: Lean 6 Sigma yhdistää Leanin ja Six Sigman edut ja mahdollistaa hyvin erilaisten prosessien nopean, joustavan ja tehokkaan parantamisen hyvin erilaisissa organisaatioissa. Lean-ajattelulla ja -menetelmillä on hyvä usein aloittaa prosessinparannus ja laajentaa Six Sigmaan, kun dataa on paljon ja/tai tuloksia ei enää saada riittävästi aikaan Lean-ajatteluun perustuvilla menetelmillä.

Design for Six Sigma: Design for Six Sigma (DFSS) on suunnittelumetodiikka uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. DFSS soveltuu tilanteisiin, joissa luodaan jotain täysin uutta tai olemassa olevaa prosessia / tuotetta ei voi tai ei kannata enää parantaa lisää. DFSS kannatta aloittaa yleensä vasta, kun yrityksellä on jo kokemusta Lean Six Sigma -menetelmistä.

Tutustu eri koulutusmahdollisuuksiin: 

Voit lukea myös lisää Leanistä ja Six Sigmasta Blogistamme, tutustua meidän Lean Scan -parannuskartoitukseen tai ota yhteyttä, jotta voimme miettiä yhdessä sopivinta ratkaisu tilanteeseesi:

 

 

Miten Lean Six Sigma toimii?

6 Sigma on vuosien aikana todistettavasti osoittanut tehokkuutensa prosessien parantamiskeinona. Lean 6 Sigma -projektien avulla saavutetut parannukset ovat usein 50-90 %. Menetelmää on käytetty jo vuosikymmeniä maailmanlaajuisesti eri aloilla Fortune Top 100 –yrityksistä pieniin muutaman kymmenen henkilön organisaatioihin. Lean Six Sigman tehokkuus perustuu yrityksen ensimmäisissä projekteissa paljolti hukan vähentämiseen. Tarkoitus ei ole tehdä kovemmin töitä, vaan vähentää hukkaa, esim. odotusaikaa, virheiden korjaamista ja muita arvoa lisäämättömiä prosessivaiheita. Hukan vähentäminen luokin siten työntekijöille enemmän aikaa keskittyä arvoa lisääviin toimintoihin. Vasta myöhemmässä vaiheessa, mikäli tarpeen, voidaan optimoida myös arvoa lisääviä aktiviteettejä. Lue Blogistamme neuvoja miten valita ensimmäinen Lean Six Sigma projekti.

 

Projektin valintakriteerit

 

Lean Six Sigman tehokkuuden yksi pääsyy on selvä roolijako organisaatiossa. Selkeät roolit sekä sopimus päätöksenteosta ja vastuu alueista projektin eri vaiheessa nopeuttavat muutosten jalkauttamista. Lean Six Sigmassa eri rooleista käytetään judosta tuttuja Belt-tasoja. Lue lisää eri tasoista Blogistamme: Lean Six Sigma Belt -tasot, mikä taso on tarpeen?

 

Lean SIx sigma -projektin hallinta - DMAIC

Yhdistämme Lean ja Six Sigma -menetelmät standardiin Lean 6 Sigma -projektin hallintametodiikkaan, ns. DMAIC. DMAIC koostuu viidestä projektivaiheesta:

Define: Projektin valinta ja projektin rajojen määritys
Measure: Luotettavien mittausten tekeminen
Analyse: Datan analysointi syiden määrittämiseksi
Improve: Ratkaisujen määrittäminen syiden poistamiseksi
Control: Ratkaisujen implementointi ja tulosten varmistaminen myös pitkällä aikavälillä

DMAIC toimii projektien runkona ja mahdollistaa erilaisten tekniikoiden käyttämisen projektien vaikeusasteesta riippuen. Aloittaessamme Lean Six Sigmaa General Electricillä totesimme kuitenkin jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että viisi DMAIC-vaihetta olivat usein liian abstrakteja projektien toteuttamiseen. Ratkaisimme ongelman jakamalla vaiheet kahteentoista askeleeseen. Menetelmä on nykyisin laajalti käytössä eri yrityksissä:

 

 DMAIC  

 

SOFT SKILLS

Tuloksia ei yleensä saavuteta pelkillä teknisillä metodeilla vaan usein suuri osa energiasta ja ajasta menee työntekijöiden toimintatapojen muuttamiseen eli muutosten hyväksymisen aikaansaamiseen. Jaatinen B.V.:n Lean Six Sigma -koulutukset sisältävät noin 30 % muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä, ns. "Soft Skills". Keskitymme periaatteessa kolmeen osa-alueeseen:

 1. Yksilön ominaisuudet ja niiden tunnistaminen
 2. Ryhmän roolit ja toiminta
 3. Ympäristön hallitseminen ja siihen vaikuttaminen

Lisätietoja Lean Six Sigma koulutuksistamme löydät: Lean Six Sigma -koulutustarjontamme.

 

Lean-johtaminen

Johdolla on Lean (6 Sigmassa) tärkeä rooli: organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja pysyvän parantamisen kulttuurin luominen on haastavaa ja vaatii muutoksen johtajilta paljon. Onnistuneelle muutokselle on tyypillistä mm. strategian selvyys, sen konkretisointi mitattavilla tavoitteilla kaikilla organisaatiotasoilla, tavoitteiden seuraaminen sekä johdon ja työntekijöiden aktiivinen sitoutuminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue johdon roolista ja muutosjohtamisesta lisää Blogissta: "Lean-johtaminen: 6 tekijää, miten saavuttaa enemmän tuloksia."

Lue lisää Johdon Lean ja Six Sigma koulutuksista: Lean johtaminen.

Design for Six Sigma (DFSS) uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen

Design for Six Sigma (DFSS) on suunnittelumetodiikka uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. DFSS soveltuu tilanteisiin, joissa luodaan jotain täysin uutta tai olemassa olevaa prosessia / tuotetta ei voi tai ei kannata enää parantaa lisää. DFSS:n tehokkuus perustuu mm. seuraaviin tekijöihin:

 • Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden systemaattinen kartoittaminen ja niiden muuntaminen mitattaviin laatutavoitteisiin.
 • Ennaltaehkäisevä ongelmien eliminointi jo suunnittelun alkuvaiheessa
 • Kehitysprosessin tehostaminen ja nopeuttaminen.

DFSS sisältää projektien hallintametodiikan, jossa on mm. koko organisaation kattava Gate Review -prosessi sekä paljon työvälineitä haastaviin kehitysprojekteihin, esim. Quality Function Deployment (QFD), Design of Experiments (DOE), Robustification and Response Surface Methodology.

Lue lisää DFSS koulutuksistamme: DFSS Black Belt -koulutus ja DFSS Yellow Belt -koulutus. Jos haluat apua DFSS:n solveltamisessa organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä:

 

 

Miten valita oikea Lean tai Lean Six Sigma -koulutus?


Erilaisia Lean ja Lean SIx Sigma -koulutuksia on paljon ja sopivan koulutuksen valitseminen saattaa olla hankalaa. Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta Leanistä tai Six Sigmasta, suosittelemme aloittamaan Lean-koulutuksella. Jos sinulla on jo Lean-kokemusta ja/tai sinulla on paljon dataa ja tarvitset välineitä datapohjaiseen prosessien parantamiseen, Lean Six Sigma -koulutukset ovat hyvä valinta.
 

Lean-koulutukset: 

Valinnan helpottamiseksi järjestämme Lean-koulutukset 3 moduulissa. Voit osallistua eri moduuleihin oman tahtisi mukaan tai ilmoittautua koko 3 moduulin pakettiin yhdellä kerralla. Voit aloittaa kahden päivän Lean-ajattelu -koulutuksella, jossa opit ”peruseväät” prosessien parannukseen. Kun tarpeesi kasvaa, voit jatkaa seuraavaan moduulin ja kouluttautua Lean Kaizen –fasilitaattoriksi. Jos haluat oppia myös, miten jalkauttaa Lean organisaatiossa, voit kouluttautua Lean-muutosohjaajaksi. Lue lisää koulutuksen valinnasta: Blogi “Lean -koulutus: Miten valita oikea koulutus?” tai tutustu Lean-koulutuksiimme linkissä: Lean-koulutukset.


Lean Six Sigma-koulutukset:

Lean Six Sigmassa eri rooleista käytetään judosta tuttuja Belt-tasoja: Yellow Belt, Green Belt ja Black Belt. Jokaiselle Belt-tasolle on oma koulutuksensa. Blogissa ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?” on selvitys yleisimmästä Lean Six Sigma Belt -tasosta oikean koulutuksen valitsemiseen. Voit myös tutustua suoraan Lean Six Sigma -koulutuksiimme linkissä: Lean Six Sigma -koulutukset 
 
Autamme myös mielellämme valinnassasi. Ota yhteyttä niin voimme etsiä sinulle sopivin vaihtoehto: