Green Belt ja Black Belt -koulutusprojekteja:

 

Alla erilaisia esimerkkejä Lean Six Sigma Green Belt ja Black Belt -koulutuksiimme osallistuneiden harjoitusprojekteista koulutuksen aikana Lean Six Sigma -sertifikaatteja varten.

Alla kuvatut esimerkkiprojektit eri aloilta on jaoteltu projektin luonteen mukaan:

  • asiakaspalvelu, myynti, koulutus, tuotanto, kunnossapito, logistiikka, laskutus, laadunvalvonta, IT ja tuotekehitys. 

Projektit on toteutettu käyttäen Lean 6 Sigma -projektin hallintametodiikkaan, ns. DMAIC. DMAIC koostuu viidestä projektivaiheesta: Define, Measure, Analyse, Improve ja Control. Päivitämme esimerkkejä säännöllisesti.

Toivottavasti näistä löytyy ideaa ja inspiraatiota omiin projekteihisi. Jos olet kiinnostunut kouluttautumaan Green tai Black Beltiksi ja hankkimaan halutessasi myös sertifikaatin, tutustu koulutuksiin: Lean Six Sigma -koulutukset.

 

Lue lisää...
ASPA prosessin parantaminen

Asiakaspalvelu: Puhelujen vähentäminen neuvonnassa

Ulkoisen muutoksen johdosta puhelumäärät puhelinneuvon kasvoivat muutamassa kuukaudessa lähes 40%. Palvelutaso ei enää vastannut vaatimuksiamme emmekä halunneet palkata lisää väkeä.
Tavoitteena oli vähentää sisään tulevien puheluiden määrä 50%:lla.

Lue lisää...
ASPA prosessin parantaminen

Asiakaspalvelu: Reklamaatioiden käsittelyajan lyhentäminen

Yrityksen verkkokauppatilauksiin liittyvien reklamaatioiden käsittely oli tehotonta. Toiveena oli erityisesti puhelimitse vastaanotettujen asiakasreklamaatioiden mahdollisimman nopea käsittely. Tämä oli erityisen tärkeää sillä yhteydenottojen ja palveluneuvojien määrän odotettiin kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa.

Lue lisää...
Myyntiprosessin tehostaminen

Myynti: Asuntovuokrauksen hinnoittelun parantaminen

Asuntojen pitkäaikaisvuokraustoimintaa harjoittava yritys halusi tehostaa vuokraustapahtumien kannattavuutta parantamalla hinnoitteluprosessia.

Lue lisää...
Lean myynti

Myynti: Tilausten käsittelyn läpimenoajan parantaminen

Projektissa tarkasteltiin ostotilausten käsittelyä ERP-järjestelmässä. Projektin lähtötilanteessa ostotilausten käsittelyssä oli paljon manuaalisia työvaiheita. Tavoitteena oli parantaa ja nopeuttaa läpimenoaikaa sekä vähentää manuaalityöstä aiheutuvia virheitä.

Lue lisää...
Myyntiprosessin tehostaminen

Myynti: Toimitusajan suunnittelun nopeuttaminen

Parannettava prosessi on tuotannonsuunnitteluprosessi. Tavoitteena on, että tuotannonsuunnittelu saisi toimitusajan annettua Customer Servicelle (CS) <24h:ssa. Projektissa tilausvahvistuksien läpimenoaika väheni 20,5% (31,7h -> 25,2h) ja tilausvahvistuksien vaihtelu väheni 44,4%. (68 -> 37,8).

Lue lisää...
Lean Six Sigma myynnissä

Myynti: Tilausten vastaanottoprosessin tehostaminen

Projektin aiheena oli parantaa tilauksien ”bookkaus”-prosessia. Lähtötilanteessa vain n. 20% tilauksista  bookattiin ensimmäisen 24 tunnin aikana. Projektin lopussa 24h sisällä bookattuja näytteitä oli jo 91%. Projektissa jalkautettiin jatkuvan parantamisen sykli (ns. päivittäiset pystypalaverit), jonka avulla työntekijät pystyivät jatkamaan parantamista projektin jälkeen itsenäisesti. 

Lue lisää...
jatkuvan haun prosessin tehostaminen

Palveluprosessi: Jatkuvan haun nopeuttaminen

Projektissa parannettiin oppilaitoksen oppilaiden jatkuvan haun läpimenoaikaa. Jatkuva haku on yhteishaun rinnalla toinen koulutukseen hakeutumisen muoto. Alkutilanteessa jatkuvan haun läpimenoajoista 69 % ylitti 21 vuorokautta, projektin lopussa jatkuvan haun läpimenoaika oli 21 vuorokautta. 

Lue lisää...
tuotannon tehostaminen

Tuotanto: Pintakäsiteltävien ST-tuotteiden tuottavuuden parantaminen

Projektin lähtötilanteessa yrityksen pintakäsiteltävien tuotteiden läpimenoaika vaihteli pintakäsittelyprosessissa. Projektin tavoitteeksi asetettiin pintakäsiteltävien ns. ST-tuotteiden läpimenon (juoksumetri eli jm / h) parantaminen. Projektissa prosessin hallittavuus parani 30 % ja tuottavuus 75%.

Lue lisää...
tuotantoprosessin parantaminen

Tuotanto: Roskien vähentäminen maalatuissa tuotteissa

Projektin lähtötilanteessa puumateriaalin pintakäsittelyprosessissa esiintyi virheitä, suurin virheluokka oli roskat maalipinnassa. Projektin alussa roskien takia virheellisiä kappaleita oli 3,7 % maalatuista ovista. Roskien takia hylättyjen kappaleiden määrä oli projektin jälkeen 0,4 % /maalauskierros.

Lue lisää...
Lean Kunnossapitoprosessin tehostaminen

Kunnossapito: Painelaitteiden seurantakäyntien suunnittelu

Yritys tarjoaa painelaitteiden käytönvalvontapalveluita. Parannettava prosessi oli painelaitteiden seurantakäyntien suunnittelu. Tavoite oli saada prosessi seurantasuunnitelmissa viranomaisten määrittelemien seurantakäyntien toteutuksen mukaiseksi.

Lue lisää...
Lean Kunnossapitoprosessin tehostaminen

Kunnossapito: Ennakkohuoltotöiden läpimenoajan lyhentäminen

Projektissa parannettiin kunnossapidon ennakkohuoltotöiden läpimenoaikaa. Keskimääräinen kunnossapitotöiden läpimenoaika oli 22,7 päivää. Projektin aikana kunnossapitotöiden läpimenoaika saatiin pienennettyä neljään päivään.

Lue lisää...
Logistiikkaprosessin parantaminen

Logistiikka: Kylmälähettämön pakkausnopeuden tehostaminen

Yritys valmistaa ruokaa, joka kylmävarastoidaan ja toimitetaan useille jakelupisteille. Kylmävarastossa ruoka pakataan keräilylistan mukaisesti laatikoihin, jotka järjestetään kohteiden mukaisesti kuljetuksiin. Projektin alussa pakkausnopeus oli 330kg/h. Uuden prosessin pakkausnopeus oli 478 kg/h ja varianssi oli alkutilaa pienempi. Pakkausnopeuden tehostumisen lisäksi hukkaruoka pystyttiin hyödyntämään, varaston hallinta parani ja  yritykselle jäi opit ja työvälineet jatkaa kehitystyötä edelleen.

Lue lisää...
Logistiikkaprosessin parantaminen

Logistiikka: Sarjakoodillisten tuotteiden keräysajan lyhentäminen

Sarjakoodillisten tuotteiden keräysprosessi oli liian hidas. Eri komponentit, joita kerättiin oli sijoitettu varastossa huonosti ja varastossa oli epäselvä järjestys. Prosessia haluttiin tehostaa, jotta toimitusajat lyhenisivät.

Lue lisää...
Logistiikkaprosessin parantaminen

Logistiikka: Varaston läpivientiajan parantaminen

Tuotevarastoon varastoidaan lavatuotteita päällekkäin jonoihin, joiden täyttöaste on osittain alhainen aiheuttaen turhia kustannuksia. Projektin tavoitteena oli pakkauslavojen läpivientiajan lyhentäminen.

Lue lisää...
laskutusprosessin tehostaminen

Laskutus: Laskutuksen nopeuttaminen

Yhtiön taloushallinto kiinnitti huomiota myyntilaskujen hitaaseen kiertoon. Keskimääräinen laskutusaika oli lähtötilanteessa lähes kaksi kuukautta. Projektin tavoitteena oli lyhentää laskutusaikaa vähintään 50 %. Projektin aikana laskutusajan keskiarvo tippui 51 vrk:sta 22 vuorokauteen ja hajonta 47 vrk:sta 30 vuorokauteen. Jatkoparannus päätettiin tehdä projektin ulkopuolella koskien sovelluksen käytettävyyden parantamista. Tavoitteena päästä automaattilaskutukseen 80 % tapauksista.

Lue lisää...
laskutus prosessin parantaminen

Laskutus: Laskutusprosessin läpimenoajan lyhentäminen

Kyseessä oli koulutusorganisaation laskutusprosessin parantaminen. Tavoitteeksi määriteltiin, että koulutus tulee olla laskutettuna 4 päivän kuluessa koulutuksen pitoajankohdasta laskien. Lähtötilanteessa 27% laskuista laskutettiin tavoiteaikaan mennessä. Projektin päättyessä 95% laskuista laskutettiin ajoissa.

Lue lisää...
Laadun valvonta prosessin parantaminen

Laadunvalvonta: SP-antennin testauksen nopeuttaminen

Projektin tarkoituksena oli lyhentää SP-antennin testaukseen käytettävää aikaa 80% tuotannossa sekä luoda pohja tulevaisuuteen, jotta pystyttäisiin hyödyntämään Lean Six Sigmaa laajemmin, kun halutaan parantaa toimintaa. Projektissa testaukseen käytettävää aikaa pystyttiin parantamaan lähes 90%. Projektille tärkeässä toisessa tavoitteessa myös onnistuttiin, eli saatiin vietyä 12 DMAIC-askelta läpi, jotta tulevaisuudessa seuraavien projektien läpivieminen onnistuisi. 

Lue lisää...
Laadun valvonta prosessin tehostaminen

Laadunvalvonta: Lean-laboratorio

Projektissa nopeutettiin laboratorion analyysinäytteiden läpimenoaikaa. Lähtötilanteessa läpimenoajat olivat näytteestä riippuen 3-4 h. Läpimenoajat parannusten jälkeen olivat 1-2,5 h.

Lue lisää...
IT prosessin tehostaminen

IT: IT-palvelussa ilmenevien ongelmien käsittelyajan nopeuttaminen

Lean projektin aiheeksi valittiin IT-palvelussa ilmenevien ongelman selvityksien läpimenoajan parantaminen avauksesta sulkuun, jotta päästäisin paremmin pureutumaan pullonkauloihin, joista pitkät selvitysajat johtuvat.

Lue lisää...
IT prosessin tehostaminen

IT: Ohjelmistokomponentin toiminnan nopeuttaminen

Projektin kohteena oli ohjelmistokomponentti, joka lähtötilanteessa toimi liian hitaasti. Suorituskykyä eli läpimenoaikaa piti nopeuttaa huomattavasti, jotta komponentti oli käytettävä. Projektissa suorituskykyä pystyttiin parantamaan yli 70%.

Lue lisää...
tuotekehityksen tehostaminen

Tuotekehitys: Tuotemuutosprosessin läpimenoajan lyhentäminen

Projektissa parannettiin muutostenhallinta-prosessin ns. ECR-vaihetta. Kyseisessä vaiheessa tehtävät tuotemuutokset esitellään, niiden vaikutus arvioidaan ja päätetään siitä, viedäänkö muutoksia eteenpäin. Prosessin läpimenoaika oli usein huomattavan pitkä eikä sitä pystytty ennustamaan (keskiarvo ja hajonta ongelma). Projektissa ECR-vaiheen läpimenoaika laski 16 päivästä 6:een päivään ja keskihajonta 18:sta 3:een päivään.